Privacy policy

ENGIE Electroproject conformeert zich aan de privacy richtlijnen welke zijn opgesteld door haar moedermaatschappij EQUANS Nederland N.V. Als specialistisch bedrijf binnen deze groep met daarbij horend een brede nationale- en internationale klantenkring realiseren wij ons terdege dat uw gegevens vaak een privacy gevoelig karakter hebben en als zodanig vertrouwelijk behandeld moeten worden. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen.

Algemeen
EQUANS Nederland N.V. (“EQUANS”) hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, relaties en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
EQUANS houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt en aan de uitspraken van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Toepasselijkheid
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is EQUANS Nederland N.V. Onder EQUANS vallen verschillende regiobedrijven. Een actueel overzicht vindt u hier. Persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. Per organisatie kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacy- verklaringen staan, vanwege de specifieke aard van de dienstverlening. Deze worden dan op de eigen webpagina’s of bij een specifieke dienst beschikbaar gesteld.

Soorten persoonsgegevens
EQUANS kan de volgende persoonsgegevens verzamelen voor doelen die zij in deze statement benoemd:
• Naam en adresgegevens;
• Contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer;
• Geboortedatum en geslacht;
• Contractgegevens;
• Aankoop- en contacthistorie;
• Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en betaalhistorie;
• Gegevens die noodzakelijk zijn voor het toetsen van kredietwaardigheid en/ of tekenbevoegdheid;
• Verkeers- en locatiegegevens;
• Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en), installaties, technische infrastructuur en andere gegevens relevant voor het leveren van installatie- en onderhoudsdiensten;
• Gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip van het webbezoek, zoekopdrachten die binnen de sites worden gebruikt en de onderwerpen die worden bekeken.
• Overige gegevens, die aan EQUANS worden verstrekt bijvoorbeeld in het kader van klachtenafhandeling, storingen of andere contactverzoeken.
• Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals kalibratie, cv-ketels, zonnepanelen, WKO installaties.

Doeleinden van verwerken van persoonsgegevens
EQUANS verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van EQUANS en de vennootschappen binnen de EQUANS-groep, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
• De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst tot installatie of onderhoudsdiensten, het leveren van SaaS oplossingen, data management, gebouwbeheer of andere aanpalende diensten;
• Inkoop, personeelscoördinatie, planning en projectmanagement;
• Het beheren en administreren van informatie met betrekking tot onderhoud, storingen en reparaties aan installaties of technische infrastructuur in het kader van de dienstverlening;
• Ondersteunen van technische informatie met behulp van foto’s;
• Het beheren van garantieverplichtingen;
• Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten, leads en prospects voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren over andere relevante producten en/of diensten van EQUANS;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bewaartermijnen;
• Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
• Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
• Het optimaliseren van de werking van online webpagina’s;
• Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie alsmede statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Cookies
EQUANS maakt gebruik van cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Meer hierover kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens
EQUANS verwerkt gegevens op basis van de volgende grondslagen
a. Toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de e-mailnieuwsbrief
b. Uitvoering van een overeenkomst, indien u gebruik maakt van onze diensten
c. Wettelijke verplichting, bepaalde financiële gegevens moeten we bewaren van de belastingdienst, maar we moeten ook data opslaan over onze installatie, keuringen etc.
d. Gerechtvaardigd belang; wij mogen bepaalde klantdata opslaan om u gericht te kunnen benaderen of onze dienstverlening te analyseren.

Uw rechten
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die door EQUANS worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen. U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we per e-mail, telefoon of post aanbieden.
EQUANS bewaart gegevens zo lang als noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen leveren of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. U kunt vragen om uw gegevens uit de database te verwijderen. U moet zich wel realiseren dat wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven. Als u bijvoorbeeld klant van ons bent geweest, vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook moeten wij soms gegevens bewaren die noodzakelijk zijn voor het (technisch) beheer van installaties. Als u ons vraagt om u niet gericht te benaderen met marketing, moeten we bepaalde gegevens van u vastleggen om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot verwijdering, verneemt u van ons uiteraard altijd de reden. Als u uw rechten zoals hierboven omschreven wilt uitoefenen kunt u dit eenvoudig doen via onze data protection portal [https://www.engie-benelux-privacy.nl]

Beveiliging
EQUANS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers heeft toegang tot Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in dit privacy statement. Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan EQUANS samenwerkende partners, leveranciers en eventuele (sub)verwerkers inschakelen. Met deze partijen wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.
Datalekken
Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Heeft u een mogelijk datalek of beveiligingsrisico ontdekt bij EQUANS, meldt het ons op data.protection.nl@engie.com.

Leadinfo:

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

  1. Vragen
    Heeft u vragen over deze privacy statement of de wijze waarop EQUANS persoonsgegevens verwerkt, wij beantwoorden deze graag. Stuur uw vraag per e-mail naar data.protection.nl@engie.com.
  2. Wijzigingen
    EQUANS behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

Scroll naar boven